Burgerbedrog

Trias politica de verloren pijler van de democratie.

De Trias politica staat voor de scheiding der machten in Nederland en is de noodzakelijke basis voor elke gezonde democratie.

  • Wetgevende macht

  • Rechterlijke macht

  • Uitvoerende macht

Wetgevende macht

In Nederland vormen de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de regering samen de wetgevende macht. De wetgevende macht in een land maakt de wet. De wet bestaat uit regels waar iedereen zich in dit land aan dient te houden. In de meeste westerse democratieën worden de wetten gemaakt in het parlement, al dan niet op voordracht van de regering.

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht controleert/adviseert over de wetgeving en mogelijke tegenstrijdigheden met de Grondwet, arbitreert in conflicten tussen de verschillende machten (zowel horizontaal als verticaal), doet uitspraak over geschillen en beoordeelt wetsovertredingen en misdrijven, ze wordt uitgeoefend door verschillende Hoven en Rechtbanken. Ze controleert ook de wettelijkheid van de daden van de uitvoerende macht.

Uitvoerende macht

De uitvoerende macht wordt gevormd door de koning en zijn ministers met hun ambtenaren. De uitvoerende macht houdt vooral in: vrede sluiten, oorlog voeren, zorg voor de openbare orde, en verdediging van het land. De uitvoerende macht heeft tevens als taak dat de wetten – uitgevaardigd door de wetgevende macht – worden toegepast en nageleefd.

Prima geregeld zou je zeggen, maar waar gaat het dan fout?

Bovenstaande machten zijn aan corrosie onderhevig, in crisis blijkt de rechterlijke macht zich te conformeren aan de uitvoerende macht. Wat betekend dat de uitvoerende macht niet meer wordt gecorrigeerd als zij zich buiten haar bevoegdheden gaat gedragen.

Bovenal zou een rechterlijke macht in alle situaties de grondrechten van burgers moeten bewaken.

De  wetgevende macht wordt ondergraven door het politieke stelsel van coalitie partijen. Elke parlementariër wordt door coalitie discipline gehinderd in het zonder last of ruggespraak bepalen van zijn stemgedrag. Door dit stelsel worden door partijen dichtgetimmerde regeerafspraken gemaakt die met democratie weinig te maken hebben. Zij worden overheerst door de uitvoerende macht, de scheiding tussen beiden lijkt vrijwel te zijn verdwenen. Gelet op de uitvoering van taken, de laatste paar maanden, is er een verandering van attitude naar een geweldsmonopolie die opvallend is.

De vierde macht zou de media (TV, kranten, Internet) moeten zijn, helaas is dat niet het geval, ook de vierde macht conformeert zich volledig aan de uitvoerende macht en verspreid naar hartenlust propaganda voor de zittende politiek c.q. uitvoerende macht.

Externe machten

Dan zijn er nog grotere machten in het geding, monetaire, internationale entiteiten en internationaal opererende bedrijven. De monetaire machten zijn FED, ECB, IMF, centrale banken.

De huidige problemen problemen worden voornamelijk veroorzaakt door te groot geworden fintech ondernemingen. Fintech is een combinatie van financiële markten en globaal opererende techbedrijven als Google, Facebook, Apple, Amazon, etc… Ook multi miljardairs spelen een dubieuze rol in het machten spel.

Al deze machten zijn groter als de nationale machten die soevereine staten tot hun beschikking hebben, zelfs een overheveling van macht aan de Europese Unie, om gezamenlijk te kunnen acteren, heeft niet tot een oplossing geleid.

Is er een oplossing voor het voorkomen van een globalistische totalitaire staat voorhanden?

Nee helaas is er niet een kort en krachtige oplossing beschikbaar.

Soevereine staten kunnen uit internationale verbanden en afspraken treden, maar de kosten daarvan zullen fors zijn. Doorgaan op de huidige weg is ook geen optie, de economische ontwikkeling van het huidige monetaire systeem is aan zijn eind en zal vervangen gaan worden door een nieuw monetair systeem.

Als laatste minpunt van de laatste twee jaar is de plandemie te noemen die door overheden wordt misbruikt om hun bevolking angst aan te jagen en verdeel een heers toe te passen om systemen te implementeren waar burgers normaal niet aan zouden hebben meegedaan.

Binnenlands zijn de problemen en polarisatie zo groot dat deze ook niet eenvoudig en misschien zelfs niet zonder bloedvergieten tot stand kunnen komen. Deze aangejaagde angst heeft een groot deel van de bevolking in zijn greep. Verbazend is dat de wetenschap op dit cruciale moment geen thuis geeft, ook daar is de financiële macht van met name farmaceutische industrie onbeheersbaar geworden.

Met de ondergang van de Trias Politica is de democratie ten einde en zal deze worden opgevolgd door een technocratisch totalitair systeem.

Is de democratie al ten einde?

Bijna, dit jaar zal daar bepalend voor zijn. Het zal blijken of de bevolking het blijft tolereren, als zij hun banktegoeden als sneeuw voor de zon zien verdwijnen, en als de waarheid over plandemie en vaccinaties bekend worden.